NaVaRaSa

1016, 2nd Floor, 80 Feet Road

Koramangala 1st Block , Bangalore

Ph: 9741290592 (Shridevi – NaVaRaSa)

(Above Sichuan)

Email: navarasa.mail@gmail.com